مجتمع آموزش عالی لارستان

۰۲:۲۵ جمعه, ۵ خرداد , ۱۳۹۶
Friday - 2017 May 26

شعار سال

آزمایشگاه مهندسی برق

  • ۰۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۰

رشته مهندسی برق مجهز به آزمایشگاه های زیر می باشد.

  • آزمایشگاه مدار الکتریکی
  • آزمایشگاه  سیستم های دیجیتال دیجیتال
  • آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
  • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
  • آزمایشگاه سیستم کنترل خطی
  • آزمایشگاه مدار و اندازه گیری
  • کارگاه برق
  • کارگاه جوش
  • آزمایشگاه فیزیک