ثبت نام دوره آشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان مهر ماه ۹۸