مرکز مشاوره – مدرسه تابستانه (کارگاه فرزند پروری)

  • مبلغ کل کارگاه برای بیست ساعت آموزش سیصد هزار تومان می باشد. شرکت کنندگان می توانند به دو صورت پرداخت نمایند. یک: مبلغ را یکجا پرداخت نمایند. دو: در دو قسط صد و پنجاه تومانی.
  • 0 ریال