آدرس ساختمان مدیریت: شهرجدید – بلوار دکتر دادمان – روبروی مدیریت جهاد کشاورزی – بلوار شهدای رمضان-جنب سرای سالمندان

کدپستی:۷۴۳۱۸۱۳۱۱۵

تلفن:۰۷۱۵۲۲۶۵۶۰۶

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram