اردوی نیم روزه درون شهری

به همت مدیریت فرهنگی و دانشجویی و در جهت ایجاد نشاط و افزایش روحیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی لارستان اردوی نیم روزه درون شهری جهت دانشجویان فعال فرهنگی مجتمع برگزار گردید. این اردوی نیم روزه در تاریخ ۴ اسفندماه مخصوص فعالان فرهنگی پسر و در تاریخ ۸ اسفند ماه برای فعالان فرهنگی دختر برگزار گردید. در این برنامه دانشجویان به انجام بازیهای متنوع ورزشی در کنار مسئولین فرهنگی مجتمع پرداخته و همچنین در جلسه ای صمیمی مسائل و مشکلات خود را با آنها در میان گذاشتند.

2754 پاسخ
  1. Nam
    Nam گفته:

    Guide To Renault Clio Replacement Key Cost: The Intermediate Guide In Renault Clio Replacement Key Cost renault clio replacement key cost – Nam,