زمین چمن مصنوعی دانشگاه دولتی لار:

Untitled_Panorama31