محمد صبورزاده فرد

رشته تحصیلی: علوم قرآنی

مدیر حراست

 

 

===================================================

مسئولیت ها و فعالیت ها:

 • برنامه ريزي، سازماندهي ، نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي.
 • استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي، پرسنلی، اسناد و فناوری اطلاعات مرکز.
 • ابلاغ دستورات حراستی به مؤسسات تابعه و واحدهاي اداري.
 • انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسئول.
 • تهیه و تنظیم فرمهای حراستی.
 • دريافت، ثبت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندي شده و توزيع و نگهداري آنها به صورت متمركز.
 • دريافت، ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه مرکز.
 • ارائه نظرات مشورتي به مسئولين با توجه به اطلاعات مكتسبه.
 • رفع نقائص و بهبود روشهای حراستی.
 • همكاري و اظهار نظر در تهيه طرحهاي حفاظت از تأسيسات مرکز و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي یادشده بر اساس دستورات مقامات ذی صلاح.
 • تنظيم برنامه هاي مختلف بازرسی.
 • كنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجي در محيط مرکز براساس ضوابط مربوط.
 • صدور کارت شناسایی، مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیش‏گیری از هرگونه سو استفاده و جعل.
 • انجام ساير امور محوله از سوي رياست مرکز.