دکترعبدالکریم افروزه

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی:دکتری فیزیک

گرایش:اتمی – ملکولی

 

 

====================================================

مسئولیت ها و فعالیت ها:

 • نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربیتی، آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي ، دانشجويي ، بهداشتي، درماني، خدماتي ، استخدامي، انتصاب، ‌مأموريت، اخراج،ترفیع و ارتقاي اعضاي هيأت علمي، اداری و مالی،استخدام،‌ جذب، انتصاب، ‌مأموريت ارتقاء و اخراج كاركنان و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي‌صلاح و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آن‌ها به مقامات ذي‌صلاح.
 • تعيين خط مشي اجرايي مرکز بر اساس برنامه هاي راهبردي مصوب هيأت امناي ذي ربط، برنامه‌ريزي و هدايت فعاليتهاي فرهنگي ، تربيتي ، آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي ، بهداشتي ، درماني ، خدماتي و اداری و مالی مرکز در چارچوب برنامه هاي راهبردي تعيين شده.
 • ارائه گزارش سالانه عملکرد آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی ، اجرایی ، مالی و معاملاتی مرکز به هيأت امناء و وزارت متبوع.
 • مسئوليت در قبال كليه امور مرکز و حسن اجراي كليه مصوبات هيأت امناء در حدود مقررات مصوب و آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهاي ذي‌ربط حسب مورد.
 • نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه ، اعضاي حقيقي شوراي مرکز ‌و روساي دانشكده ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي (با رعايت مفاد آئين نامه جامع مديريت دانشگاهها) و مديران ستادي مرکز.
 • اجراي مصوبات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزرات علوم ، تحقيقات و فنّاوري.
 • تهيه و پيشنهاد برنامه هاي راهبردي سياستها ، اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيأت امناء.
 • ارائه پيشنهاد تأسيس ، توسعه ، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگي شوراي مرکز به هيأت امناي ذيربط.
 • ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي مرکز برابر ضوابط و مقررات مربوط.
 • نمايندگي حقوقي مرکز نزد مراجع ذي‌صلاح.
 • استيفاي منافع و حقوق مرکز در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اداري و…) به نمايندگي از مرکز.
 • نظارت بر امور انضباطي مرکز (هيأت علمي، دانشجويان، كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • امضاي قراردادها ، اسناد تعهد آور، اسناد مالي، اداري، مكاتبات مرکز‌ در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئوليت امور مالي مرکز طبق قوانين، آئين‌نامه‌هاي مالي ـ ‌معاملاتي، اداري و مقررات و مصوبات ابلاغي،‌ پاسخگويي به هيأت امناء در قبال گزارشات حسابرسي ، پيگيري و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسي و ارائه گزارشات انجام شده به هيأت امناء.
 • تهيه آئين نامه‌هاي مالي ـ معاملاتي ، اداري و استخدامي و تشكيلاتي، ‌نمودار سازماني و تشكيلات مرکز و همچنين تغيير و اصلاح آن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت و پيشنهاد به هيأت امناء براي طي مراحل قانوني.
 • تهيه بودجه تفصيلي سالانه مرکز با رعايت مفاد آئين‌نامه مالي ـ معاملاتي و ارائه به هيأت امناء و همچنين نظارت بر نحوه هزينه نمودن بودجه تخصيصي به مرکز.
 • ايجاد شوراي مشورتي متشكل از پنج تن از اساتيد شاخص‌ و برجسته در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و اجرايي (ترجيحاً با مرتبه علمي بالاتر از استاديار.
 • نظارت بر انجام امور گزینش کارکنان از طریق ارتباط با دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان وزارت متبوع و یا هسته مرکزی گزینش کارکنان.