• کسب مقام سوم فوتسال دانشجویان در مسابقات منطقه 5 کشور در سال 1394
  • کسب مقام دوم مسابقات فوتسال دانشگاه های شهرستان در سال 1395
  • کسب مقام اول کونگ فو استانی در سال 1396 توسط خانم مریم خسروانی دانشجوی رشته مهندسی صنایع