پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی-http://www.sid.ir

بانک اطلاعات نشریات کشور- http://www.Magiran.com

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران-http://www.Irandoc.ir

پایگاه استناد علوم جهان اسلام-http://www.isc.gov.ir/fa

سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم-http://www.journals.msrt.ir

رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام-https://ur.isc.gov.ir/

پایگاه اسکوپوس-http://www.scopus.com/home.uri

پایگاه وب آو ساینس-https://clarivate.com/

پایگاه گزارش استنادی نشریات-https://mjl.clarivate.com/home

پایگاه رتبه بندی مجلات و کشورها-https://www.scimagojr.com/