محمدرضا قنبرنژاد

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

 

 

=====================================================

مسئولیت ها و فعالیت ها:

 • اجرای سیاست ها و خط مشی های مرکز در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط بر اساس ضوابط و مصوبات مرکز و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل مرکز و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری گروه طرح و برنامه مرکز.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل مرکز.
 • همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز با واحدهای ذی ربط.
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی.
 • پیش بینی ترفیع پایه و ارتقای رتبه سالانه کارکنان با کمک واحد های مربوط.
 • همکاری با اداره حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تاسیسات.
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحد های مختلف مرکز و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور.
 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی مرکز.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم.
 • همکاری در امر تهیه وتنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی مرکز با گروه طرح و برنامه مرکز.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیرهیأت علمی) و همکاری با گروه طرح و برنامه در امر طبقه بندی مشاغل.
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.