صفا فرجام

مدیر دانشجویی و فرهنگی

 

 

====================================================

 

مسولیتها و فعالیتها:

 •   تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.
 •   اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویان.
 •   تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.
 •   برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.
 •   انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
 •   انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.
 •   نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.
 •    نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط
 •    برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
 •   برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجیوان و سالم سازی جسم و روح آنها.
 •    نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.
 •    نعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول مرکز.
 •    بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
 •     اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان مرکز.
 •     برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره ای ورزشی درون مرکزی.
 •     انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.
 •     نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.
 •    نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها.
 •     اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی.
 •     برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 •      ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان مرکز جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی.
 •     نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات، میادین و امکانات ورزشی مرکز با همکاری واحدهای ذیربط.
 •     پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان.
 •      برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 •      ارزشیابی کاردانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم
 •      فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در مرکز.
 •      پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط.
 •      برنامه ریزی طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مرکز.
 •       برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی،تحقیقاتی و هنری
 •       راهبری، مدیریت و اجرای برنامه¬ ها و فعالیت ¬های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف مرکز
 •       برنامه ریزی، سازماندهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی  دینی در مرکز.
 •       تشکیل گروه ¬های دانشجویی در رشته ¬های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب.
 •       تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.
 •       تهيه برنامه های مختلف و تشکيل و ترغيب دانشجويان ، اساتيد و کارکنان به شرکت در برنامه ها ومسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم و همچنين شرکت در فعاليت های هنری ، اردو ها و جشنواره ها.
 •       انتشار و ترويج ارزش های اسلامی از طريق تهيه منابع سمعی و بصری.
 •       جمع آوری و فراهم آوردن نشريات هنری ، اجتماعی، سياسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجويان و ايجاد آرشيو های مربوط.
 •       برنامه ريزی و برگزاری اردو های آموزشی ، فرهنگی، زيارتی و هنری برای دانشجويان.
 •       برگزاری مسابقات داخل مرکز و تشويق و ترغيب دنشجويان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
 •       برگزاری جشن های فارغ التحصيلی دانشجويی با همکاری واحد های ذيربط مرکز.
 •       زمينه سازی و بستر سازی فعاليت های فرهنگی دانشجويان ، اساتيد و کارکنان مرکز، متناسب با اهداف و وظايف فرهنگی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی.
 •        رقراری ارتباط با واحد های مختلف مرکز به منظور ايجاد هماهنگی در فعاليت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.
 •       پشتیبانی و حمایت از طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مرکز.
 •       پشتیبانی و حمایت از طرح های فوق برنامه در زمینه های، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
 •        تقویت، توسعه و فعالسازی گروه های خود جوش مرکزی.
 •        اجرای آموزش های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی.
 •       برگزاری جلسات نقد و مناظره در مرکز
 •       استفاده از فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.
 •      ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی.
 •       ترویج الگو های نوین ارزشی عفاف و حجاب.
 •      تهیه گزارش های مستمر از فعالیتهای انجام یافته.
 •       پشتیبانی اردوهای تابستانی و مسافرت¬های دسته جمعی.
 •       تشویق و ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیتهای فوق برنامه.
 •       تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری.
 •       تشکیل کلاس های کارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروههای مختلف و ارزشیابی فعالیت های دانش آموختگان.
 •       رسیدگی و سرپرستی کلیه امور فرهنگی خوابگاه های دانشجویان.
 •        نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحد های مختلف.
 •       مطالعه و بررسی طرح های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح های تربیتی کشور.
 •      تهیه مطالب جهت چاپ نشریات برای راهنمایی موسسات آموزش عالی و سازمان های مربوط و همچنین مراجع برنامه ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی چاپ و منتشر می شود.