مهدی شریف زاده

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مدیر طرح و برنامه

 

 

 

====================================================

مسئولیت ها و فعالیت ها:

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه مرکز.
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالانه مطابق با اولویتهای مرکز.
 • بررسي و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.
 • تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي مرکز.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها.
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي مرکز.
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي مرکز و نظارت بر اجراي بودجه واحدها.
 • مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني مرکز و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه مرکز.
 • انجام بررسي‌هاي سازماني به‌منظور برنامه‌ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز.
 • مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف مرکز.
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه مرکز با همكاري واحدهاي ذی ربط.
 • برقراري ارتباط با مراجع ذي‌صلاح جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات مرکز.
 • مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني مرکز و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در مرکز و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت مرکز.
 • شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط.
 • برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري، ابتكار،خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.
 • برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي.
 • انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستمها و روشهاي مورد عمل در مرکز.
 • انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي مرکز با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها.
 • برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها،روشها و رويه هاي مورد عمل در مرکز و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد.
 • مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری اداره امور اداری و پشتیبانی و سایر واحد های ذی ربط.
 • پشتيباني،هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري مرکز.
 • برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري مرکز.
 • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری در مرکز.
 • تهیه و تنظیم گزارش ادواری و ارزیابی اجرای برنامه های تحول اداری و بهروه وری مرکز.
 • اجرای برنامه های آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینارها و گردهمائی در ارتباط با تحول اداری و بهره وری.
 • برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی مرکز، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
 • برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرح های عمرانی.
 • تهيه و تدوين طرح جامع مرکز و تأمين زمين و امكانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالي.
 • نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني مرکز.
 • بررسي صورت وضعيت ها و موارد مالي طرحهاي عمراني.
 • اجراي طرحهاي اماني و مورد نياز مرکز.
 • برنامه ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
 • نظارت بر اجراي طرحهاي ساختماني و تأسيساتي و همچنين تعميرات اساسي و نگهداري ساختمان‌هاي واحد‌هاي مختلف مرکز.
 • پيشنهاد بودجه هاي عمراني مرکز براي تصويب در بودجه سالانه كشور.
 • تهيه نقشه طرحهاي عمراني دانشگاه .
 • برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز مرکز در چارچوب طرح جامع مرکز.
 • تهیه برنامه برای تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات مختلف و بررسی و تأیید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمان‌ها و تأسیسات.
 • برآورد و پيشنهاد خريد وسايل ، مصالح ساختمانی و تاسيساتي مورد نياز دانشگاه .
 • نظارت بر انجام تعمير و نگهداری ساختمانها ، تاسيسات و لوازم مربوط (از قبيل شبکه های آب ، برق ، گاز و غيره) در مرکز.
 • جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظيم بودجه طرحهای عمراني مرکز.
 • بررسی طرح‌های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت‌ها، امكانات و اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و پیگیری بودجه پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی
 • تهيه گزارش و ارزيابی منظم پيشرفت فيزيکی طرحها و پروژه هاي عمرانی و ساير امور مربوط براساس برنامه های زمانبندی شده .
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.