فوتسال: مربی حسین علیپور – سرپرست محمد صبورزاده

والیبال برادران: مربی دکتر افروزه -سرپرست محمد صبورزاده

والیبال خواهران : مربی خانم بلیغی- سرپرست سمانه شیعه زاده