هیأت امناء

هیأت امناء عالی ترین رکن مؤسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ67/12/9 و 67/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ 69/10/18 مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

اعضای هیأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه، ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اهم وظایف و اختیارات هیأت امناء چنین است:

تصویب آیین‌نامه‌های داخلی هیأت امنا، سازمان اداری و تشکیلات دانشگاه و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی، بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، تعیین و نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی، میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التألیف و نظایر آن، پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و بررسی گزارش دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‌گردد.

موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در هیأت امنا، در کمیسیون دائمی مرکب از رئیس دانشگاه، یک تن از معاونان یا مشاوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اداری و مالی دانشگاه موردبررسی کارشناسی و تخصصی قرار می‌گیرد.

اعضای هیات امنا

  اعضای هیأت امنای دورۀ ششم عبارتند از:

وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا دکتر محمدعلی زلفی گل
رییس دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امنا دکتر محمد موذنی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه دکترمحمد سلیمانی
رییس کمیسیون دائمی هیأت امنا دکتر پیمان صالحی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز دکتر محمدهادی صادقی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور حسین شفیعی
رییس دانشگاه هنر شیراز دکتر ستار خالدیان
رییس مرکز آموزش عالی اقلید دکتر مهدی زارعی
رییس مرکز آموزش عالی ممسنی دکتر محمد بازیار
رییس مجتمع آموزش عالی لارستان دکتر عبدالکریم افروزه
عضو حقیقی هیأت امنا دکتر احمد وحیدی
عضو حقیقی هیأت امنا مهندس جواد اوجی
عضو حقیقی هیأت امنا دکتر محمدهادی ایمانیه
عضو حقیقی هیئت امنا دکتر جعفر قادری
عضو حقیقی هیئت امنا مهندس محمد مهدی ناسوتی فرد

 

اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه شیراز:

دکتر پیمان صالحی رییس کمیسیون دائمی هیأت امنا
دکتر شهاب کسکه مدعو (معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه)
دکتر محمد موذنی رییس دانشگاه و دبیر هیأت امنا
دکتر محمدهادی صادقی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
زهره سلیمی نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر ستارخالدیان رییس دانشگاه هنر شیراز
دکتر مهدی زارعی رییس مرکز آموزش عالی اقلید
دکتر محمد بازیار رییس مرکز آموزش عالی ممسنی
دکتر عبدالکریم افروزه رییس مجتمع آموزش عالی لارستان
دکتر محمدمهدی برومندی عضو حقیقی کمیسیون دائمی
دکتر رحمت اله مرزوقی عضو حقیقی کمیسیون دائمی
دکتر حبیب اله رعنایی عضو حقیقی کمیسیون دائمی
دکتر شکراله خاکرند عضو حقیقی کمیسیون دائمی
دکتر ابوالقاسم ابراهیمی عضو حقیقی کمیسیون دائمی
دکتر امین رضا ذوالقدر رییس پارک علم و فناوری استان فارس