آیین نامه آموزشی مجتمع

 1. F-2108-1-درخواست انصراف از تحصیل
 2. F-2110-1-درخواست انتقال توام با تغییر رشته
 3. F-2111-1-فـرم درخواست انتقال دائمی
 4. F-2113-1-حذف اضطراری
 5. F-2117-1-درخواست طرح در شورای آموزشی
 6. F-2119-درخواست حل تمرین
 7. F-2122-1 اخذ واحد معرفی به استاد مقطع کارشناسی
 8. F-2123-1 درخواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم
 9. F2124-1 فرم تقاضای مهمانی تکدرس دانشجویان
 10. F-2125 – فرم درخواست میهمانی خارج از سامانه سازمان امور دانشجویان
 11. F-2126-1فرم درخواست هم نیاز شدن دروس پیشنیاز
 12. F-2127-1 درخواست بررسی در کمسیون بررسی موارد خاص
 13. F-2128-1-درخواست مهمانی نیمسال
 14. F-2130-1 درخواست تمدید مهلت انجام پروژه کارشناسی
 15. F-2402-2-ارزیابی کارآموزی
 16. F-2401-2-درخواست کارآموزی
 17. F-2403-3-اخذ پروژه پایانی کارشناسی
 18. شیوه نامه نگارش پروژه پایانی دوره کارشناسی
 19. قالب های ارائه پروژه پایانی دوره کارشناسی
 20. فیلم آموزشی نحوه استفاده از شیوه نامه نگارش پروژه پایانی دوره کارشناسی

———————————————————-