مسولیتها و فعالیتها:

–              انجام کلیه امور مالی مرکز طبق مقررات.

–              دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی مرکز.

–              تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.

–              رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.

–              همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی مرکز.

–              نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی.

–              رسیدگی به اسناد مالی مرکز از حیث تطابق مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی.

–              نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.

–              اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آئین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.

–              تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع.

–              تنظیم برنامه کار واحد های تابعه و کنترل و نظارت کار آنها.