روح الله شجاعت

رشته تحصیلی: حسابداری

مدیر امور مالی

 

 

 

========================================================

مسولیتها و فعالیتها:

 •    انجام کلیه امور مالی مرکز طبق مقررات.
 •   دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي مرکز.
 •    تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.
 •    رسيدگي به اسناد و سيستم هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات.
 •    همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني مرکز.
 •    نظارت بر نگهداري و تنظيم اسناد مالي.
 •    رسيدگي به اسناد مالي مرکز از حيث تطابق مقررات و آئين نامه هاي مالي و معاملاتی.
 •    نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن.
 •    اعمال نظارت در حفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آئين نامه هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها.
 •    تهيه و تنظيم گزارشهاي عملكرد مالی جهت ارائه به معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع.
 •    تنظيم برنامه كار واحد هاي تابعه و كنترل و نظارت كار آنها.