آقای روح الله شجاعت

رشته تحصیلی: حسابداری

مدیر امور مالی

 

 

 

========================================================

مسولیتها و فعالیتها:

 • انجام کلیه امور مالی مرکز طبق مقررات.
 • دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي مرکز.
 • تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.
 • رسيدگي به اسناد و سيستم هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات.
 • همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني مرکز.
 • نظارت بر نگهداري و تنظيم اسناد مالي.
 • رسيدگي به اسناد مالي مرکز از حيث تطابق مقررات و آئين نامه هاي مالي و معاملاتی.
 • نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن.
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آئين نامه هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها.
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي عملكرد مالی جهت ارائه به معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع.
 • تنظيم برنامه كار واحد هاي تابعه و كنترل و نظارت كار آنها.
 • انجام ساير امور محوله از سوی مقام فوق.