مدیر واحد: عبدالرضا شا محمدی

رشته تحصیلی:مدیریتشامحمدی

 

مهمترین فعالیتها:

–              انجام کلیه امور مالی مرکز طبق مقررات.

–              دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي مرکز.

–              تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.

–              رسيدگي به اسناد و سيستم هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات.

–              همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني مرکز.

–              نظارت بر نگهداري و تنظيم اسناد مالي.

–              رسيدگي به اسناد مالي مرکز از حيث تطابق مقررات و آئين نامه هاي مالي و معاملاتی.

–              نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن.

–              اعمال نظارت در حفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آئين نامه هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها.

–              تهيه و تنظيم گزارشهاي عملكرد مالی جهت ارائه به معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع.

–              تنظيم برنامه كار واحد هاي تابعه و كنترل و نظارت كار آنها.