علی حسین استادزاد

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

گرایش:اقتصاد

 

 

==================================================

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف دانشگاه و آموزش عالی را فراهم می نماید.

مسولیتها و فعالیتها:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس مرکز به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس مرکز در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست مرکز.
 • نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.
 • همکاری با سایر معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی جهت حسن اجرای برنامه های مرکز.
 • همکاری با رئیس مرکز در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • ارائه گزارش­ هاي توجيهي لازم به رئيس مرکز در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت­ نظر.
 • اتخاذ تصميم در مورد برنامه كاري واحدهاي تابعه مرکز.
 • شركت در شوراها، كميسيون­ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداري، استخدامی، تشکیلاتی، بودجه، مالی و معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مرکز.
 • تعيين وضعيت موجود مرکز از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگنا‌ها و مشكلات و فرصت‌ها و تهديدات پيش‌رو جهت تعيين راهبردهاي پيشنهادي در راستاي ارتقاء به وضعيت مطلوب.
 • تشكيل كميته تدوين روش‌هاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري معاونت‌ آموزشی،پژوهشی و دانشجویی مرکز.
 • نظارت ، همكاري و اظهار نظر در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه مرکز و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذيربط.
 • تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي كاركنان با توجه به امكانات مرکز.
 • نظارت بر انجام امور استخدامي و تامين نیاز نيروي انساني مرکز طبق مقررات و ضوابط مربوط.
 • بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضای هيأت علمي به مراجع ذي صلاح.
 • نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي مرکز با همكاري اداره حراست مرکز.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری استخدامی، بودجه و تشکیلات، مالی و معاملاتی و عمرانی و حقوقی مرکز، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط.
 • رسيدگي به اهداف اجرايي مرکز و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كار‌ها و روش‌هاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مرکز.
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف براساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل مرکز و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناء ذی ربط.
 • جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز براساس طرح جامع مرکز و برنامه‌ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليت‌هاي لازم در جهت اجراي طرح‌هاي عمراني مرکز (اعم از پيماني، اماني و …).
 • نظارت بر اجرای تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود.
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف مرکز.
 • تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات مرکز به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی مرکز.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.