آموزش


حسین علی پور

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

کارشناس آموزش

 

 

 

بهروز لطفی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

کارشناس آموزش

 

 

 

فناوری اطلاعات-دانشجویی


 

محمد رسول آذرپور

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

 

 

 

احسان کامیاب

رشته تحصیلی: کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

 

 پژوهش


 

رقیه آریان

رشته تحصیلی: مهندسی برق

کارشناس پژوهش

 

 

 

محمدحسین سرویان

رشته تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار

مسول کتابخانه

 

فرهنگی


 

 فاطمه روزگاری

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور فرهنگی

 

 

 

 نسرین نامدار

رشته تحصیلی: مدیریت امور فرهنگی

کارشناس امور فرهنگی/ دانشجویی

 

 

 

 صفا فرجام

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

کارشناس امور دانشجویان شاهد و اثارگر

 

حراست


 

 محمد صبورزاده فرد

رشته تحصیلی: علوم قرآنی

کارشناس امور فرهنگی/حراست

مالی-بودجهعبدالرضا شا محمدی

رشته تحصیلی:مدیریت

مدیر امور مالی

 

 

 

جمال شکورزاد

رشته تحصیلی: حسابداری

کارشناس امور مالی

 

 

 

بهاره صادق بهاری

رشته تحصیلی: حسابداری

کارشناس امور مالی

 

 

شهره سجادی

رشته تحصیلی: اقتصاد

کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات

 

اداری
مهدی شریف زاده

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور اداری

 

 

 

سمیه معصومی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور اداری

 

روابط عمومی

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 فائزه دهقان خلیلی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

کارشناس روابط عمومی

 

 


 دفتر ریاست 

حسین داوری

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مسئول دفتر ریاست