آموزش – پژوهش


حسین علی پور

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

کارشناس آموزش

 

 

 

بهروز لطفی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

کارشناس آموزش

 

 

فناوری اطلاعات-دانشجویی


 

 

محمد رسول آذرپور

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

 

 

 

احسان کامیاب

رشته تحصیلی: کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

حراست


 

 محمد صبورزاده فرد

رشته تحصیلی: علوم قرآنی

کارشناس امور فرهنگی

 

اداری-مالی-بودجهعبدالرضا شا محمدی

رشته تحصیلی:مدیریت

مدیر امور مالی

 

 

مهدی شریف زاده

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور اداری

 

 

 

بهاره صادق بهاری

رشته تحصیلی: حسابداری

کارشناس امور مالی

 

شهره سجادی

رشته تحصیلی: اقتصاد

کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات

 روابط عمومی

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 فائزه دهقان خلیلی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

کارشناس روابط عمومی

 

 


 دفتر ریاست 

حسین داوری

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مسئول دفتر ریاست