امور آموزش


Hossein Ali pour

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

کارشناس آموزش

 

 

 

Behroz Lotfi

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

کارشناس آموزش

 

 

Safa Farjam

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

کارشناس امور دانشجویان شاهد و اثارگر

 

 

IT


EhsanKamyab

رشته تحصیلی: کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

 

MohammadHosseinSarvian

رشته تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار

کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

 

 

امور پژوهش


 

رقیه آریان

رشته تحصیلی: مهندسی برق

کارشناس پژوهش

 

 

 

 

امور فرهنگی


 

Fatemeh Roozegari

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور فرهنگی

 

 

 

Nasrin Namdar

رشته تحصیلی: مدیریت امور فرهنگی

کارشناس امور فرهنگی/ دانشجویی

 

 

Security


 

 محمد صبورزاده فرد

رشته تحصیلی: علوم قرآنی

مدیر حراست

 

 

مالی و بودجهروح الله شجاعت

رشته تحصیلی: حسابداری

مدیر امور مالی

 

 

 

جمال شکورزاد

رشته تحصیلی: حسابداری

کارشناس امور مالی

 

 

 

 

شهره سجادی

رشته تحصیلی: اقتصاد

کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات

 

 

امور اداری


محمدرضا قنبرنژاد 

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

 

 


مهدی شریف زاده

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور اداری

 

 

 

سمیه معصومی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور اداری

 

 

روابط عمومی و دفتر ریاست


 فائزه دهقان خلیلی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

کارشناس روابط عمومی

 

 

  

حسین داوری

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه