آموزش – پژوهش


حسین علی پور2

حسین علی پور

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

کارشناس آموزش

 

 

 

بهروز لطفیلطفي

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

کارشناس آموزش

 

 

 

محمد رسول آذرپورآذرپور

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

 

 

فرهنگی – دانشجویی


 

صبورزاده2 محمد صبورزاده فرد

رشته تحصیلی: علوم قرآنی

کارشناس امور فرهنگی

 

 

 

احسان کامیابكامياب

رشته تحصیلی: کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات / دانشجویی

 

 

اداری-مالی-بودجه


شامحمدی
عبدالرضا شا محمدی

رشته تحصیلی:مدیریت

مدیر امور مالی

 

 

مهدی شریف زاده

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

کارشناس امور اداری

 

 

 

 

بهاره صادق بهاریصادق بهاري

رشته تحصیلی: حسابداری

کارشناس امور مالی

 

 

 

شهره سجادیسجادی

رشته تحصیلی: اقتصاد

کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات

 

 

 دفتر ریاست – روابط عمومی

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 فائزه دهقان خلیلیدهقان خلیلی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

کارشناس روابط عمومی

 

 

حسین داوریعکس پرسنلی اقای داوری

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مسئول دفتر ریاست