اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند با هدف گردهم آوردن دانشمندان برجسته دانشگاهی و محققان پژوهشی برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات و نتایج تحقیقات خود در همه زمینه های تحول دیجیتال، علوم کامپیوتر ، یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل داده ها توسط مجتمع آموزش عالی لارستان برگزار می گردد. این کنفرانس همچنین یک بستر میان رشته ای مناسب برای محققان در حوزه های مختلف اینترنت اشیاء، سیستم های هوشمند و برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری ها، روندها و نگرانی ها و همچنین چالش های عملی پیش آمده و راه حل های پذیرفته شده در زمینه های مذکور را فراهم می کند.
بسیار خرسند خواهیم بود که بدینوسیله از محققان محترم صمیمانه دعوت نماییم تا با ارسال مقاله خود از تحقیقات پژوهشی با کیفیت بالا، همراه با ارائه نتایج اصلی و منتشر نشده از تحقیقات مفهومی و سازنده،  تجربی یا نظری در تمامی موضوعات مدنظر در این کنفرانس، ما را در برگزاری هر چه بهتر این کنفرانس یاری نمایند.

https://dtis1.lar.ac.ir