شورای موسسه:

الف- تعریف:

شورای دانشگاه دومین رکن سیاست گذار بعد از هیأت امناء می باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه های جاری دانشگاه بر اساس سیاستهای کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

ب – ترکیب:

1. اعضای هیات رییسه موسسه؛ 2. روسای دانشکده ها و آموزشکده‌ها و پژوهشکده‌ها؛ 3. دو تن از اعضای هیات علمی هر یک از شوراهای تخصصی (آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و …) به انتخاب شورای مربوطه و دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در این آیین نامه با تایید و حکم رییس موسسه؛ 4. دو تن از اعضای هیات علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در این آیین نامه با انتخاب و حکم رییس موسسه. تبصره 1 : رییس موسسه می‌تواند در مورد مسایل خاص از رییس گروه معارف و سایر مدیران حسب مورد به منظور شرکت در جلسات شورا دعوت نماید. تبصره 2 : مدت عضویت اعضای حقیقی شورای موسسه به مدت 2 سال می باشد. تبصره3 : ریاست شورا به عهده رییس موسسه می باشد. شورا دارای نایب رییس می باشد که از میان اعضای شورا با انتخاب و حکم رییس موسسه منصوب می گردد. تبصره4 : مصوبات‌ شورا و مکاتبات مربوطه از طریق ریاست شورا انجام می پذیرد.

ج- وظایف و اختیارات:

1- ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه؛
2- بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی معاونتها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
3- بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛
4-بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکده ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاستهای هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛
5- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت؛
6- بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها؛
7- بررسي سالانه امكانات علمي (‌نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه‌بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها
8-ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه براي بررسي و اظهار نظر به يكي از شوراهاي تخصصي حسب مورد؛
9- تدوين و تصويب آيين‌نامه های داخلي شورا و کمیته های آن.

 


* شوراهای تخصصی موسسه

(براساس ماده 12 آئين نامه جامع مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 89/12/10)

به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و برنامه ريزي، همكاري با شوراي دانشگاه و هیات رئيسه، در هر يك از حوزه هاي معاونت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و تحصيلات تكميلي، شوراهايي با تركيب و وظايف خود و به رياست هر كدام از معاونان تشكيل مي شود. اين شوراها، شورا هاي تخصصي دانشگاه محسوب مي شوند و حكم اعضاي آن را رئيس دانشگاه صادر مي كند. شوراي دانشگاه مي تواند به صواب ديد خود مسائلي را براي بررسي و اظهار نظر به يكي از شورا هاي تخصصي محول كند. 

 شورای تخصصی آموزشی :
براساس آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه‌فعاليت‌هاي آموزشي،شوراي آموزشي تشكيل مي‌شود.

 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری :
براساس آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه‌فعاليتهاي پژوهشي،شوراي پژوهشي تشكيل مي‌شود.

 شورای تخصصی  فرهنگی و اجتماعی:
براساس آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌هاي فرهنگي دانشگاه در چهارچوب سياست‌ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختيارات و وظايف‌مراجع و نهادهاي ذيربط و همكاري با رييس دانشگاه در تحقق ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي اسلام در شئون مختلف، شوراي فرهنگي دانشگاه تشكيل‌مي‌شود.

  شورای تخصصی دانشجویی :
براساس آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي و فراهم نمودن امكانات لازم براي رشد فكري و روحي و تأمين نيازهاي‌رفاهي دانشجويان و همكاري با معاون دانشجويي در امور اجرايي، شوراي دانشجويي دانشگاه تشكيل مي‌شود.