رئیس اداره: دکتر عبدالکریم افروزه

مرتبه علمی:استادیارعکس پرسنلی

 

 

مهمترین فعالیتها:

–              اجرای سیاست ها و خط مشی های مرکز در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

–              تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط بر اساس ضوابط و مصوبات مرکز و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.

–              مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.

–              مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل مرکز و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری گروه طرح و برنامه مرکز.

–              ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل مرکز.

–              همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز با واحدهای ذی ربط.

–              انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی.

–              پیش بینی ترفیع پایه و ارتقای رتبه سالانه کارکنان با کمک واحد های مربوط.

–              همکاری با اداره حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تاسیسات.

–              انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحد های مختلف مرکز و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.

–              شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.

–              نظارت در انجام کلیه امور خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف.

–              تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور.

–              برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی مرکز.

–              نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم.

–              همکاری در امر تهیه وتنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی مرکز با گروه طرح و برنامه مرکز.

–              نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیرهیأت علمی) و همکاری با گروه طرح و برنامه در امر طبقه بندی مشاغل.

–              مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.

–              رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

–           نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه.