معرفی رشته مهندسی صنایع

مهندسی صنايع را می توان کاربرد اصول و فنون مهندسی مديريتی به منظور بهبود، طراحی و نصب سيستم هايی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهيزات برای فراهم آوردن امکان توليد کالاها و ارائه خدمات بشکل کارآ و مطلوب دانست. فعاليت های مهندسی صنايع همانند پلی است که ارتباط بين اهداف مديريت و عملکرد عملياتی سازمان را ايجاد می نمايد. مهندسان صنايع بيشتر درگير افزايش بهره وری در مديريت منابع انسانی، روش ها وفناوري اند. این رشته، از معدود رشته مهندسی است که عامل انسان يکی از مولفه های اصلی سيستم های مورد مطالعه آن را تشکيل می دهد.

indust

در سال های گذشته، رشته مهندسی صنایع بواسطه سرفصل های درسی تدوین شده مانند اکثر علوم مهندسی بیشتر جنبه فنی و ماشینی به خود داشت به گونه ای که واحدهای کارگاهی این رشته بعضاً از بسیاری از رشته های فنی مهندسی نیز بیشتر بود که این امر همخوانی چندانی با مفاهیم رشته مهندسی صنایع نداشت که خوشبختانه اکنون در تدوین چارت تحصیلی جدید مهندسی صنایع مصوب وزارت علوم، اصلاحاتی لحاظ شده و مباحث مدیریتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

حضور این رشته از آن جهت که بتوان ارتباط  بخش صنعت خطه وسیع لارستان ( فعالترین شهرستان صنعتی پس از مرکز استان) را با مباحث مدیریتی روز همگام نماید، به عنوان یکی از رشته های پرکاربرد دانشگاه دولتی لار مورد توجه فرار گرفت، که این امر نویدبخش خدمات ارزشمندی به صنعت و اقتصاد کشورخواهد بود.

======================================================


مشاور گروه مهندسی صنایع:

مهدی محمودی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

پست الکترونیک: mehdi.mahmoudi@gmail.com

==================================================

آرایش ترمی دروس رشته مهندسی صنایع در مجتمع آموزش عالی لارستان  را از اینجا دریافت نمایید.